Załącznik do
Uchwały Nr VIII/71/07
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 31 maja 2007 roku

BEZPIECZNE MIASTO
TRZEBIATÓW

GMINNY PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W TRZEBIATOWIE NA OKRES 2007 - 2010

SPIS TREŚCI

Wstęp

Gminny program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trzebiatowie jest całościowym planem przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania łamaniu prawa i zjawiskom z tym związanym. Jest powszechnym, otwartym i kompleksowym planem współdziałania wszystkich organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Program – obejmując całokształt życia publicznego – zmierza do prowadzenia działań w celu ograniczenia i wyeliminowania negatywnych zjawisk funkcjonowania Gminy Trzebiatów.

Naczelną ideą programu "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" jest partnerskie współdziałanie Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej i administracji samorządowej z Policją. Jest to wspólna praca mieszkańców, Policji i innych organizacji miejskich i gminnych. To nowy duch zaufania i współpracy, nowa wiara, że razem możemy zwalczać przestępczość i poprawiać stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Bezpieczeństwo w Gminie Trzebiatów jest wspólną sprawą nas wszystkich. Nawet najofiarniejsza praca Policji i służb ratowniczych nie wystarczy, aby utrzymać porządek i poczucie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy. Tylko połączenie wszystkich sił na poziomie samorządu lokalnego stworzy szansę poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nikt nie wygra w pojedynkę.

Złożoność i rozległość problematyki bezpieczeństwa publicznego w Gminie Trzebiatów, wynikająca m.in. z nadgranicznego (nadmorskiego) położenia gminy, jej funkcji turystycznych, a także znacznej koncentracji działań przestępczych - szczególnie w okresie letnim, oraz niedoskonałości infrastruktury komunalnej, prowadzi do podziału programu według zadań tematycznych (cząstkowych).

Realizacja programów tematycznych przyniesie wymierne efekty w postaci:

 • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społecznego;
 • zmniejszenia skali wzrostu przestępczości;
 • ograniczenia zjawisk patologii społecznych;
 • zmniejszenie przestępczości i demoralizacji nieletnich;
 • wykształcenie w społeczeństwie odruchów poszanowania prawa poprzez reakcję na przejawy chuligaństwa w najbliższym otoczeniu;
 • wyeliminowanie zagrożeń wynikających z układu architektonicznego sprzyjające popełnianiu przestępstw;
 • wprowadzeniu nowoczesnych środków zabezpieczających w zagrożonych obiektach;
 • budowy wzajemnego zaufania i więzi społecznych w ramach wspólnot lokalnych;
 • kształtowania świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa;
 • pobudzanie inicjatywy społecznej w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Podjęcie tego typu działań przy współpracy i dobrej woli wszystkich zainteresowanych podmiotów pozwoli na poprawienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w całej gminie.

Opracowanie i realizacja programu "Bezpieczne Miasto" jest zaplanowana w oparciu o specyfikę Gminy Trzebiatów oraz rozłożona na 4-letni okres. Jest to proces długofalowy, w którym należy przyjąć czas na pokonanie barier społecznych.


do góry

I. Bezpieczeństwo osób

 1. W zakresie bezpieczeństwa osób dorosłych:
  1. zidentyfikowanie i usuwania wszelkich zagrożeń i barier czyniących codzienne bytowanie uciążliwym,
  2. budowanie więzi społecznych, kształtowanie wzorów współżycia społecznego oraz doprowadzenie do zwiększenia poszanowania przepisów, norm i zasad postępowania,
  3. systematyczne kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa poprzez opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów dydaktyczno-szkoleniowych,
  4. doświetlenie lub modernizowanie oświetlenia terenu ulic, ciągów spacerowych, parków, parkingów itp. miejsc najbardziej zagrożonych działaniami przestępczymi,
  5. monitorowanie miejsc, w których zazwyczaj gromadzą się grupy kryminogenne i inicjowanie decyzji i działań temu zapobiegających.
  6. kontrola legalności pobytu i zameldowania cudzoziemców na terenie gminy,
  7. współpraca z Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego,
  8. wprowadzenie dla społeczeństwa cyklicznych Dni Otwartych Remiz.
 2. W zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych:
  1. wprowadzenie w przedszkolach i szkołach programów edukacyjnych z zakresu zapobiegania przestępstwom, bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły, bezpiecznej zabawy i unikania wszelkiego rodzaju zagrożeń występujących w życiu codziennym,
  2. wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako działania ograniczającego możliwość wejścia w konflikt z prawem, poprzez:
   1. organizacyjne i ekonomiczne umożliwienie otwarcia dla dzieci i młodzieży szkolnych oraz innych, boisk i sal gimnastycznych poza godzinami lekcyjnymi i w dni wolne od nauki,
   2. zabezpieczenie w planie zagospodarowania przestrzennego terenów na osiedlowe i sołeckie boiska sportowe (piłka nożna, siatkowa, koszykówka, tenis) oraz sukcesywne, na miarę potrzeb, finansowanie ich budowy i modernizacji,
   3. dofinansowanie tworzenia drobnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w szkołach,
   4. tworzenie i wspomaganie istniejących świetlic, bezalkoholowych klubów młodzieżowych i dyskotek (pomoc w tworzeniu i prowadzeniu),
   5. dofinansowanie i współorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych (stworzenie systemu cyklicznych rozgrywek dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych),
   6. przygotowanie i włączenie w rozgrywki sportowe drużyn z tzw. "grup ryzyka" – obejmujących dzieci i młodzież zagrożoną przestępczością i patologiami oraz objęcie ich systemem patronackim (pomoc organizacyjna i rzeczowa itd.),
  3. dostarczanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki zagrożeń (komiksy, książeczki do kolorowania, plansze, gry, zabawy, poradniki, broszury, plakaty itp.),
  4. stworzenie systemu szybkiego i bezpiecznego (gwarantującego anonimowość) informowania o zagrożeniach w szkole, w domu, na podwórku, np. telefony zaufania, monitorowanie szkół, niebieskie skrzynki itp.,
  5. informowanie o skutkach odurzania się i uzależnienia (zdrowotnych, prawnych i społecznych), uczenie kierowania się własnym zdaniem w sytuacji nacisku grupowego oraz egzekwowanie ograniczenia dostępu do tych używek,
  6. organizowanie konkursów i turniejów podnoszących stan wiedzy i umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania się w domu, na placu zabaw, w szkole, na drodze, podczas wakacji oraz w miejscach publicznych,
  7. stała współpraca z rodzicami, pedagogami szkolnymi, młodzieżą, ludźmi kultury, sportu i rekreacji oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa,
  8. propagowanie w placówkach oświatowych podstawowej wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej i ratownictwa,
  9. nawiązywanie trwałych kontaktów ze środowiskami ludzi niepełnosprawnych i ich organizacjami,
  10. ćwiczenia ewakuacyjne (jesienią i wiosną) w szkołach oraz pogadanki z udziałem ratowników dotyczące spraw ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania pożarom,
  11. wspieranie funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy Ochotniczych Strażach Pożarnych,
  12. współpraca z Zarządem Gminnym Związku OSP RP przy organizowaniu i realizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP impreza cykliczna).
 3. W zakresie bezpieczeństwa turystów:
  1. tworzenie bezpłatnego, wielojęzycznego systemu informacyjnego, dostępnego na dworcach PKP i PKS, Komisariacie Policji, w większych placówkach handlowych, stacjach paliwowych, w obiektach sportowych i kulturalnych,
  2. uruchomienie sezonowego parkingu strzeżonego przeznaczonego głównie dla turystów ,
  3. opracowanie zasad i trybu edukacji, w zakresie m.in. języków obcych, osób urzędowo stykających się z obcokrajowcami,
  4. propagowanie idei Certyfikatu Bezpieczeństwa dla obiektów turystycznych opracowanego przez KWP jako formy podnoszenia bezpieczeństwa turystów wypoczywających na terenie Gminy Trzebiatów,
  5. kontrole i przeglądy stanu ochrony ppoż. (warunków ewakuacji – w szczególności) w budynkach zamieszkania zbiorowego.

do góry

II. Bezpieczeństwo mienia

 1. W zakresie prywatnej własności mieszkańców:
  1. wspieranie aktywności społecznej w zakresie lokalnych inicjatyw i inicjowanie współdziałania mieszkańców na rzecz ochrony mienia, przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem,
  2. inicjowanie współdziałania mieszkańców w zakresie instalacji urządzeń zabezpieczających lub utrudniających dostęp do klatek schodowych i piwnic budynków mieszkalnych, garaży oraz zabudowań gospodarczych,
  3. wspomaganie inicjatyw zmierzających do tworzenia chronionych przydomowych parkingów,
  4. upowszechnienie stosowania w prywatnych mieszkaniach aktywnych zabezpieczeń antywłamaniowych, przeciwpożarowych, przeciwwybuchowych i przeciwzaczadzeniowych a także do ich współfinansowania przez prawnych właścicieli budynków i mieszkań.
 2. W zakresie ochrony obiektów użyteczności publicznej:
  1. inspirowanie i współpraca z właścicielami banków, hurtowni, obiektów handlowych i produkcyjnych itp. w ich obronie poprzez służby ochronne (straże), sieci telewizji przemysłowej wewnętrznej i zewnętrznej itp.,
  2. podjęcie działań zmierzających do ochrony przed dewastacją zieleni miejskiej, w tym parków, lasów i innych miejsc,
  3. opracowanie wespół z PKP i PKS sposobu i trybu przeciwstawiania się aktom wandalizmu i ich sprawcom w odniesieniu do przystanków i dworców,
  4. organizowanie spotkań z właścicielami podmiotów gospodarczych (sklepów, hurtowni, zakładów itp.) lub ich przedstawicielami na temat zwiększania bezpieczeństwa ich własności, określania zagrożeń i sposobów ich unikania,
  5. przygotowanie i prowadzenie serii konsultacji, zarówno dla mieszkańców jak i podmiotów gospodarczych, oceniających na miejscu stopień zabezpieczenia obiektu (sklepu, hurtowni, domu jednorodzinnego, mieszkania, garażu itp.) i określających jak najtaniej i najlepiej zwiększyć ich bezpieczeństwo,
  6. przygotowanie, wydanie i rozpropagowanie poradników z aktualnymi ofertami, dostępnymi na danym terenie, w zakresie usług i towarów służących do zabezpieczenia mienia oraz chroniących przed zagrożeniami ze strony przestępców,
  7. kontrola cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy,
  8. propagowanie i zachęta do stosowania w obiektach użyteczności publicznej systemów monitoringu pożarowego (SSP).

do góry

III. Bezpieczeństwo komunikacyjne

 1. W zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego:
  1. monitorowanie i prowadzenie analizy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR, oraz wnioskowanie zmian prowadzących do jego poprawy,
  2. wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz wzrostu drożności ciągów komunikacyjnych w mieście i na drogach wylotowych,
  3. dążenie do budowy obwodnicy miejskiej,
  4. inicjowanie rozbudowy miasteczka ruchu drogowego przy SP Nr 2 w Trzebiatowie, w tym gminnego centrum egzaminacyjnego na kartę rowerową,
  5. wspieranie budowy ścieżek rowerowych,
  6. kontrola mająca na celu wykrycie samochodów sprowadzonych nielegalnie na polski obszar celny,
  7. promowanie kulturalnych zachowań kierowców, np.: w ramach kampanii "Bądź Człowiekiem na Drodze",
  8. propagowanie i promowanie zachowań sprzyjających poprawie stanu bezpieczeństwa dzieci na drogach, np.: w ramach kampanii "Dziecko Widoczne – Dziecko Bezpieczne",
  9. kontrola pojazdów silnikowych w zakresie składu i toksyczności spalin.

do góry

IV. Bezpieczne środowisko naturalne

 1. W zakresie ochrony środowiska naturalnego:
  1. opracowanie systemu radykalnego przeciwdziałania brudowi, nieładowi i nieporządkowi na terenie miasta i gminy,
  2. wspieranie wszelkich inicjatyw prowadzących do ograniczania szkodliwych dla zdrowia czynników (hałasu, wyziewów, wycieków itp.) oraz racjonalizacji gospodarki odpadami i ich utylizacji,
  3. nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego w zakresie edukacji ekologicznej, w przedszkolach i szkołach,
  4. zainicjowanie opracowania, a następnie rozpowszechnienia informatora o Trzebiatowie i okolicach, charakteryzującego zasoby przyrody i stan środowiska oraz problemy zatrucia, zanieczyszczenia i ochrony,
  5. dofinansowanie konkursów szkolnych, takich jak:
   • "Przyroda Twój Przyjaciel",
   • "Plakat Ekologiczny",
   • "Bezpieczna Woda",
  6. dofinansowanie cyklicznych wycieczek ekologicznych dla nauczycieli biologii i geografii pełniących funkcję opiekunów szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody lub innych prowadzących koła zainteresowań ochrony środowiska naturalnego,
  7. wspieranie lokalnych programów przeciwpowodziowych.

do góry

V. Bezpieczne osiedle

 1. W zakresie poprawy bezpieczeństwa na osiedlach:
  1. podjęcie działań prowadzących do usunięcia utrudnień w dojazdach służb ratowniczych do budynków, budowli i innych obiektów,
  2. podjęcie ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i koordynacja inicjatyw wszystkich podmiotów znajdujących się na osiedlu,
  3. spowodowanie wykonania i ustawienia czytelnych planów osiedli, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic i numerami posesji,
  4. realizowanie idei przywrócenia więzi sąsiedzkich bądź ich nawiązywania w nowych miejscach zameldowania pod hasłem "wszyscy jesteśmy sąsiadami",
  5. rzetelne informowanie o skali zagrożenia przestępczością na danym obszarze (osiedlu),
  6. wnioskowanie o utworzenie rad osiedlowych,
  7. inicjowanie i wspieranie budowy miejsc na "Bezpieczne Lodowiska" w czasie ferii zimowych,
  8. w ramach akcji "Bezpieczne Podwórko" monitorowanie miejsc zabaw dzieci pod kątem stanu technicznego urządzeń,
  9. prowadzenie sprawdzeń stanu sprawności punktów poboru wody do celów ppoż. (hydranty i punkty na ciekach naturalnych),
  10. wdrożenie programu gminnych przeglądów ochrony przeciwpożarowej (oraz ładu w obejściach, spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych) – o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

do góry

VI. Bezpieczny wypoczynek i rekreacja

 1. W zakresie bezpiecznego wypoczynku i rekreacji:
  1. zinwentaryzowanie i dokonanie oceny technicznej posiadanych obiektów sportowych i urządzeń rekreacyjnych,
  2. wspieranie inicjatyw lokalnych w tworzeniu osiedlowych i sołeckich urządzeń drobnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży,
  3. wspieranie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na wodach kąpielisk nadmorskich gminy oraz rzeki Regi,
  4. pozyskiwanie do pracy z dziećmi i młodzieżą byłych zawodników, instruktorów i działaczy zamieszkałych na terenie gminy,
  5. podjęcie ścisłej współpracy ze szkołami, sołectwami i klubami sportowymi w zakresie utrzymania i wykorzystania ich urządzeń rekreacyjno-sportowych,
  6. motywowanie właścicieli i użytkowników obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych do większej dbałości o bezpieczeństwo swoich klientów, a także wyzwolenie inicjatywy i kreatywności w procesie poprawy bezpieczeństwa na terenie tych turystycznych obiektów noclegowych,
  7. przeprowadzanie wspólnie na łamach lokalnej prasy konkursów dla dzieci i młodzieży pt. "Bezpieczny Odpoczynek",
  8. cykliczne organizowanie festynu dla dzieci i młodzieży pn. "Bezpieczna Woda" w Mrzezynie,
  9. współpraca z Urzędem Morskim na rzecz bezpieczeństwa na wodach przybrzeżnych i w porcie.

do góry

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy program stanowi podstawę współpracy Gminy Trzebiatów z organami i instytucjami państwowymi oraz niepaństwowymi w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.
 2. Środki na realizację programu będą wydzielone w corocznym budżecie gminy.
 3. Radzie Koordynacyjnej ds. Programu "Bezpieczne Miasto" powierza się nadzór nad realizacją programu.
 4. Po upływie każdego roku kalendarzowego Rada Koordynacyjna złoży sprawozdanie z realizacji programu "Bezpieczne Miasto".
 5. Zmiany w programie "Bezpieczne Miasto" dokonywane będą na zasadach ogólnych, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Koordynacyjną i sygnatariuszy porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto" z dnia 25 lipca 1998 r.

do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone