Uchwała Nr VII/71/07
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pn. "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" na okres 2007 - 2010


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz.1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pn. "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" na okres 2007 - 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Sławomir Pawlak


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone