Uchwała Nr IX/89/03
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pn. "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" na okres 2003 - 2006


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pn. "Bezpieczne Miasto" na okres 2003 - 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Sławomir Pawlak


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone