RUCH GRANICZNY ZE WSCHODEM.

    Polska zgodnie z prawem Unii Europejskiej prowadzi Wspólnotową politykę wizową wobec obywateli państw trzecich. Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym problematykę wizową na obszarze całej Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Rady (WE) 539/2001 z dnia 15 marca 2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, zmienione Rozporządzeniami Rady (WE) : nr 2414/2001 z dnia 7 grudnia 2001r., nr 453/2003 z dnia 6 marca 2003r., nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005r. i nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. Treść przytoczonych aktów prawnych figuruje w aplikacji "akty prawne"

Wizy w ruchu osobowym z Federacją Rosyjską

    Obywatele Federacji Rosyjskiej wjeżdżają, wyjeżdżają, przebywają i podróżują tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ważnych i uznanych dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wiz.


Zwolnieniami z obowiązku posiadania wiz objęto niżej wymienione kategorie osób:

 • Posiadaczy paszportów dyplomatycznych w okresie nie przekraczającym 90 dni w okresie 180 dni;
 • Członków załóg polskich i rosyjskich statków powietrznych lotnictwa cywilnego – pod warunkiem zapisu w deklaracji generalnej i zlecenia na lot;
 • Członków załóg cywilnych statków morskich pod warunkiem wpisu na listę załogi w celu czasowego zejścia na ląd podczas postoju statku w porcie;
 • Członków załóg oraz obsługi statków powietrznych używanych w lotach awaryjnych i ratowniczych;
 • Pasażerów podróżujących samolotem, przelatujących tranzytem przez terytorium RP, którzy posiadają dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego oraz bilet lotniczy z potwierdzoną datą wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium RP w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą opuszczać terenu portu lotniczego, za wyjątkiem przypadków, w których posiadają stosowne zezwolenie właściwych władz granicznych;

Przypadki szczególne:

 • Obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy zagubili swój dowód tożsamości lub, którym taki dokument skradziono podczas pobytu na terytorium Państw Członkowskich mogą opuścić to terytorium na podstawie ważnego dowodu tożsamości upoważniającego do przekroczenia granicy, wydanego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny danego Państwa Członkowskiego, bez konieczności posiadania wizy lub innego rodzaju upoważnienia;

Przedłużenie rosyjskich wiz w przejściach granicznych z Federacją Rosyjską

    Przedstawiciele rosyjskiej służby granicznej poinformowali, że istnieje możliwość przedłużenia ważności wizy cudzoziemca przebywającego na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tryb wykonania usługi państwowej w zakresie przedłużenia terminu ważności wizy realizowany jest na zasadach zawartych w Zarządzeniu FSB Rosji Nr 525 z dnia 28 października 2008 roku.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem wiza może być przedłużona w przejściu granicznym na okres nie dłuższy niż trzy dni (w razie konieczności wyjazdu cudzoziemca z Federacji Rosyjskiej) na podstawie pisemnego wniosku cudzoziemca. Osobami mogącymi skorzystać z państwowej usługi przedłużenia terminu ważności wizy są cudzoziemcy legalnie czasowo przebywający lub czasowo zamieszkujący na terytorium Federacji Rosyjskiej. Cudzoziemiec może zostać objęty odmową wykonania usługi państwowej przedłużenia terminu ważności wizy w następujących przypadkach:

 • brak ważnego paszportu (dyplomatycznego, służbowego, zwykłego) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uznawanego przez FR;
 • nie opłacenie opłaty urzędowej;
 • termin ważności wizy jest przeterminowany o więcej niż trzy dni.

Za przedłużenie terminu ważności wizy pobierana jest opłata (300 rubli), którą należy uiścić przed złożeniem dokumentów o przedłużenie wizy. Powyższa opłata nie jest pobierana od cudzoziemców:

 • którym wydano w ustalonym trybie wizę dyplomatyczną lub służbową;
 • którzy przybyli do FR w celu wykonywania działalności dobroczynnej, dostarczenia pomocy humanitarnej lub w związku z sytuacja wymagającą konieczności leczenia specjalistycznego, ciężkim zachorowaniem lub śmiercią bliskiego (wymienione okoliczności podróży należy potwierdzić poprzez przedstawienie stosownych dokumentów).


    W celu zapłacenia i przelania kwoty opłaty w formie rachunku strona rosyjska podała następujące dane płatnicze:
Odbiorca wpłaty – Urząd Skarbowy Okręgu Kaliningradzkiego (Zarząd Graniczny FSB Rosji Okręgu Kaliningradzkiego) Rachunek 04351723160 Federalny Urząd Skarbowy Okręgu Kaliningradzkiego,
Rachunek rozliczeniowy 40101810000000010002,
NIP 3908013480;
Kod wpisu do rejestru (w inspekcji podatkowej) 390801001;
Kod Ogólnorosyjskiej Klasyfikacji Podziału Administracyjno-Terytorialnego 27401000000.
Opłata za – "dochody za działalność związaną z wydaniem dokumentów wizowych cudzoziemcowi"
Kod dochodu 18911301150010000130.
Bank odbiorcy: Bank Rosji Okręgu Kaliningradzkiego, m. Kaliningrad,
Identyfikacyjny Kod Bankowy 042748001.

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może wjechać na terytorium naszego kraju nawet bez dokumentów. Wystarczy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi Straży Granicznej w przejściu granicznym. Oczywiście, w takim przypadku procedura odprawy będzie dłuższa, bo konieczne będzie sprawdzenie danych osobowych podróżnego w inny sposób, niż na podstawie dokumentów.

więcej informacji na stronie www.msz.gov.pl


Wizy w ruchu osobowym z Białorusią.

    Obywatele Republiki Białorusi mogą wjeżdżać, wyjeżdżać, czasowo przebywać i podróżować tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz oraz uznanych ważnych dokumentów podróży.

Zwolnieniami z obowiązku posiadania wiz objęto niżej wymienione kategorie osób:

 • Posiadaczy ważnych paszportów dyplomatycznych przez okres do 30 dni od dnia przekroczenia granicy (z wyłączeniem osób skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych mających siedzibę na terytorium Umawiających się Stron oraz towarzyszących im członków rodzin pozostających z nimi we wspólnocie domowej);
 • Członków załóg wpisanych na listę załogi statków powietrznych lotnictwa cywilnego Stron – na podstawie zapisu w deklaracji generalnej (zlecenia na lot);
 • Członków załóg cywilnych statków morskich Stron pływających po wodach międzynarodowych – na podstawie narodowego dokumentu tożsamości marynarza oraz wpisu na listę załogi lub wypisu z niej;
 • Członków załóg oraz obsługi statków powietrznych Stron uczestniczących w akcjach awaryjnych i ratowniczych;
 • Posiadaczy zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dysponują ważnym uznanym dokumentem podróży oraz ważną kartą pobytową wydaną przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej;

Przepisy szczególne:

 • Obywatele Republiki Białorusi, którzy utracili ważny dokument podróży stwierdzający tożsamość i uzyskali zaświadczenie na powrót do Republiki Białorusi nie mają obowiązku uzyskania wizy wyjazdowej i tranzytowej na powrót do państwa, którego są obywatelami;

więcej informacji na stronie www.msz.gov.pl


Wizy w ruchu osobowym z Ukrainą.

Zwolnieniami z obowiązku posiadania wiz objęto niżej wymienione kategorie osób:

 • Posiadaczy ważnych paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych przez okres 90 dni w ciągu każdych 180 dni (z wyłączeniem osób skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz towarzyszących im członków rodziny pozostających z nimi we wspólnocie domowej;
 • Członków załóg statków powietrznych lotnictwa cywilnego na podstawie ważnej legitymacji członka załogi oraz zapisów w deklaracji generalnej(zlecenia na lot);
 • Członków załóg cywilnych statków morskich wykorzystywanych do międzynarodowych przewozów towarów lub osób – na podstawie ważnego dokumentu tożsamość marynarza i na podstawie listy załogi lub wypisu z niej;
 • Członków załóg statków powietrznych oraz personel obsługi zaangażowany w akcjach awaryjnych i ratowniczych;
 • Posiadaczy zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dysponują ważnym uznanym dokumentem podróży oraz ważną kartą pobytową wydaną przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy szczególne:

 • Obywatele Ukrainy, którzy zgubili swoje dowody tożsamości lub którym takie dokumenty skradziono podczas pobytu na terytorium Państw Członkowskich, mogą opuścić to terytorium na podstawie ważnego dowodu tożsamości upoważniającego do przekroczenia granicy, wydanego przez misję dyplomatyczną lub urząd konsularny danego Państwa Członkowskiego, bez konieczności posiadania wizy lub innego zezwolenia;

więcej informacji na stronie www.msz.gov.pl


Komenda Główna Straży Granicznej


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone