Informacja dla obywateli UE przyjeżdżających do Polski.

    Polska jako jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje unijne regulacje prawne, które zostały zaimplementowane do prawa krajowego. Stosowne dyspozycje prawne wynikające z prawa Unii Europejskiej zostały między innymi ujęte w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144 poz. 1043) z późn. zm. Ustawa ta ma zastosowanie nie tylko do obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rodzin, ale również do obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają ze swobody przepływu osób (co dotyczy Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii). Do przekroczenia granicy RP przez obywatela kraju UE niezbędne jest posiadanie ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu, pozwalającego stwierdzić tożsamość i obywatelstwo. Członek rodziny niebędący obywatelem Unii może wjechać na terytorium RP na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy, o ile jest ona wymagana. Z obowiązku posiadania wymaganej wizy zwolnieni są obywatele państw trzecich, którzy są członkami rodziny obywateli Unii Europejskiej i korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się pod warunkiem posiadania dokumentu pobytowego wydanego przez państwo członkowskie. Wydanie decyzji o odmowie wjazdu obywateli UE na terytorium RP lub członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej, który korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się może nastąpić tylko w sytuacji, kiedy pobyt danej osoby mógłby stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa naszego państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.


więcej informacji na stronie www.msz.gov.pl


Pobyt dłuższy niż 3-miesiące

    W przypadku zamiaru pozostania w Polsce dłużej niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy. Wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących pracę, wolny zawód lub prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP, zachowujących miejsce stałego pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego UE, do którego powracają co najmniej raz w tygodniu.
W wyniku procedury udzielenia zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy, osoba z obywatelstwem kraju członkowskiego UE otrzymuje kartę pobytu obywatela UE, zaś członek rodziny niebędący obywatelem Unii - dokument pobytu.
Decyzje w sprawach zezwoleń, a także karty pobytu obywatela UE i dokumentu pobytu (również w sprawach przedłużania i cofnięcia) wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu obywatela Unii na terytorium RP. Organem odwoławczym jest Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

więcej informacji na stronie www.msz.gov.pl


Komenda Główna Straży Granicznej


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone