PODSTAWOWE ZASADY RUCHU GRANICZNEGO.

Z dniem 1 września 2003 roku weszła w życie:

 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 21 lipca 2003r. nr 128, poz. 1175),
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 21 lipca 2003r. nr 128, poz. 1176).

Najważniejsze informacje dotyczące zmian w prawie odnoszącym się do cudzoziemców:

W zakresie przebywania w Polsce cudzoziemców na podstawie polskich wiz pobytowych:

 • łączny okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz pobytowych nie może przekroczyć 3 miesięcy, w okresie 6 miesięcy, liczonych od dnia pierwszego wjazdu (wizy krótkoterminowe), oraz 1 roku w okresie ważności wizy (w przypadku wizy długoterminowej),
 • przedłużanie wiz pobytowych w kraju jest możliwe tylko w sytuacji wystąpienia zdarzeń niezależnych od woli cudzoziemca i niemożliwych do przewidzenia w chwili wydawania wizy,
 • okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekroczyć okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy,

W zakresie udzielania zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwoleń na osiedlenie się:

 • nastąpiło generalne odejście od zasady uznaniowości przy udzielaniu w/w zezwoleń,
 • pliberalizacji uległy przepisy dotyczące cudzoziemców pozostających w związkach małżeńskich z obywatelami polskimi,
 • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielane jest w sytuacji, gdy podstawy ubiegania się o jego udzielenie będą uzasadniać zamieszkiwanie cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie to udzielane będzie każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłużej niż 2 lata,
 • niewykonanie obowiązku opuszczenia terytorium Polski w przypadkach określonych w ustawie o cudzoziemcach (przede wszystkim przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie oraz okresu ważności wizy, terminu ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz przed upływem okresu pobytu bezwizowego, w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie uzyskał przedłużenia wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony - w tym kolejnego, lub zezwolenia na osiedlenie się) będzie podstawą odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
 • wykorzystywanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do realizacji innego celu niż ten, dla którego zostało udzielone będzie podstawą cofnięcia tego zezwolenia.

Wprowadzenie nowej instytucji o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany":

 • zgoda na pobyt tolerowany udzielana jest cudzoziemcom, których nie można wydalić z terytorium Polski, z uwagi na wystąpienie okoliczności ściśle określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • decyzje w w/w sprawach będą podejmowane z urzędu, natomiast w przypadku niedopuszczalności lub odmowy ekstradycji cudzoziemca - na jego wniosek,
 • z dniem 1 września 2003 r. zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1997r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2001 r.. Nr 127, póz. 1400 z późn. zm.) stają się decyzjami w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany.

Inne istotne regulacje:

 • złożenie w toku postępowania o wydanie wizy, udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na osiedlenie się wniosku lub dołączenie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy albo podrobienie lub przerobienie dokumentu w celu użycia za autentyczny bądź używanie takiego dokumentu za autentyczny powoduje odmowę wydania wizy oraz udzielenia w/w zezwoleń albo unieważnienie wizy oraz cofnięcie w/w zezwoleń,
 • wprowadzono możliwość zalegalizowania pobytu cudzoziemcom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nielegalny i przebywającym na tym terytorium nieprzerwanie co najmniej od dnia 1 stycznia 1997 r., w razie spełnienia warunków określonych w ustawie o cudzoziemcach. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w w/w sprawie będzie można wystąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r.,
 • w razie zgłoszenia przez cudzoziemca faktu nielegalnego pobytu na terytorium Polski organowi Straży Granicznej lub Policji, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o cudzoziemcach (czyli od dnia 1 września 2003 r.) i opuszczenia tego terytorium w terminie określonym w decyzji, na podstawie której cudzoziemiec zostanie zobowiązany do opuszczenia tego terytorium, jego dane nie zostaną umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany,
 • dla cudzoziemców, którzy nie posiadają żadnego obywatelstwa możliwe jest, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uzyskanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, nieuprawniającego jednak do przekroczenia granicy i niezwalniającego z obowiązku uzyskania wizy lub innego zezwolenia na pobyt w Polsce.

Obie ustawy dostępne są również na stronach internetowych Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców pod następującym adresem:www.uric.gov.pl

Komenda Główna Straży Granicznej


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone