POROZUMIENIE
W SPRAWIE OPRACOWANIA I REALIZACJI PROGRAMU
"BEZPIECZNE MIASTO"

(zmienione aneksem nr 1 z dnia 24 marca 1999 r., aneksem nr 2 z dnia 7 marca 2003 r., aneksem nr 3 z dnia 5 maja 2004 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 29 października 2004 r.)

(tekst jednolity)


zawarte w Trzebiatowie w dniu 25 lipca 1998 r. pomiędzy:

Gminą Trzebiatów reprezentowaną przez:
Sławomira Ruszkowskiego - Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów,
Komisariatem Policji w Trzebiatowie reprezentowanym przez:
podinsp. Jana Kargula - Komendanta Komisariatu Policji w Trzebiatowie,
Placówką Żandarmerii Wojskowej reprezentowaną przez:
st. chor. szt. Dariusza Szpejenkowskiego - Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie,
Graniczną Placówką Kontrolną Straży Granicznej w Rewalu reprezentowaną przez:
mjr Piotra Kosa - Komendanta Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Rewalu,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach reprezentowaną przez:
mł. bryg. Józefa Kołodyńskiego - Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach,
oraz Zarządem Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzebiatowie reprezentowanym przez:
Andrzeja Sutułę - Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzebiatowie.


Utrzymujące się od kilku lat na wysokim poziomie zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia, życia i mienia obywateli oraz występowanie negatywnych zjawisk społecznych godzących w ład i porządek publiczny na terenie gminy Trzebiatów skłoniły do zawarcia niniejszego porozumienia.

§ 1

Celem porozumienia jest zapewnienie gminie Trzebiatów, jej mieszkańcom oraz wszystkim korzystającym z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należytego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 2

Dążąc do realizacji celów, o których mowa w § 1, strony porozumienia zobowiązują się do:

 1. powołania Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto",
 2. opiniowania decyzji i uchwał dotyczących programu "Bezpieczne Miasto",
 3. konsultowania działań podejmowanych dla zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Trzebiatów,
 4. koordynowania i wspierania wzajemnych działań,
 5. wymiany doświadczeń.

§ 3

 1. W skład rady, o której mowa w § 2 pkt. 1 wejdzie:
  1. czterech przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów,
  2. dwóch przedstawicieli Komisariatu Policji w Trzebiatowie,
  3. jeden przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gryficach,
  4. jeden przedstawiciel Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie,
  5. jeden przedstawiciel Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Rewalu,
  6. jeden przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach,
  7. jeden przedstawiciel Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzebiatowie.
 2. Zadaniem Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" jest:
  1. opracowanie projektu programu "Bezpieczne Miasto" oraz jego przedłożenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzebiatów,
  2. koordynacja działań związanych z realizacją programu, o którym mowa w pkt. 1, po jego przyjęciu przez Radę Miejską w Trzebiatowie,
  3. aktywizowanie obywateli i instytucji do współdziałania na rzecz bezpieczeństwa.
 3. Rada Koordynacyjna ds. programu "Bezpieczne Miasto" - na pierwszym posiedzeniu - dokona wyboru przewodniczącego oraz ustali regulamin pracy rady.

§ 4

 1. Finansowanie programu "Bezpieczne Miasto" odbywać się będzie ze środków uchwalonych na ten cel przez Radę Miejską w Trzebiatowie w budżecie miasta.
 2. Rozdział środków, o których mowa w ust. 1, na poszczególne zadania objęte programem "Bezpieczne Miasto" będzie dokonywany przez Burmistrza Miasta i Gminy na wniosek rady, o której mowa w § 3 niniejszego porozumienia.
 3. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie odrębnie zawieranych umów.

§ 5

Strony porozumienia zobowiązują się do dokonywania oceny realizacji programu "Bezpieczne Miasto" oraz oceny funkcjonowania Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto", w terminach półrocznych.

§ 6

 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
 2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić w dowolnym czasie z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7

Porozymienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Gmina Trzebiatów

Burmistrz
Sławomir RuszkowskiKomisariat Policji
w Trzebiatowie

Komendant
podinsp. Jan KargulPlacówka Żandarmerii
Wojskowej w Trzebiatowie

Komendant
st. chor. szt. Dariusz SzpejenkowskiGraniczna Placówka
Kontrolna Straży Granicznej
w Rewalu

Komendant
mjr Piotr KosKomenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Gryficach

Komendant
mł. bryg. Józef KołodyńskiZarząd Miejsko-Gminny
Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych RP
w Trzebiatowie

Prezes Zarządu
Andrzej Sutuła


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone