ANEKS NR 4
z dnia 29 października 2004 r.
do Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji
programu "Bezpieczne Miasto"
zawartego w dniu 25 lipca 1998 r.


Uwzględniając informacje Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku i Komendanta Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Rewalu w sprawie reorganizacji jednostek straży granicznej tj. utworzenia Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej i likwidacji Strażnicy Straży Granicznej w Rewalu oraz zgłoszenia akcesu przystąpienia do Porozumienia nowo powstałej placówki, strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W Porozumieniu zawartym w dniu 25 lipca 1998 roku w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto", zmienionym aneksem nr 1 z dnia 24 marca 1999 roku, aneksem nr 2 z dnia 7 marca 2003 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 5 maja 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w części dotyczącej oznaczenia stron Porozumienia słowa "Graniczną Placówką Kontrolną Straży Granicznej w Kołobrzegu reprezentowaną przez mjr Romana Biernackiego - Komendanta" zastępuje się słowami "Graniczną Placówką Kontrolną Straży Granicznej w Rewalu reprezentowaną przez mjr Piotra Kosa - Komendanta"
  2. w § 3 ust. 1 punkt 5 wyraz "Kołobrzegu" zastępuje się wyrazem "Rewalu".

§ 2

Pozostałe postanowienia Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto" nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządza się w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Gmina Trzebiatów

Burmistrz
Sławomir RuszkowskiKomisariat Policji
w Trzebiatowie

Komendant
podinsp. Jan KargulPlacówka Żandarmerii
Wojskowej w Trzebiatowie

Komendant
st. chor. szt. Dariusz SzpejenkowskiGraniczna Placówka
Kontrolna Straży Granicznej
w Rewalu

Komendant
mjr Piotr KosKomenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Gryficach

Komendant
mł. bryg. Józef KołodyńskiZarząd Miejsko-Gminny
Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych RP
w Trzebiatowie

Prezes Zarządu
Andrzej Sutuła


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone