ANEKS NR 3
z dnia 5 maja 2004 r.
do Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji
programu "Bezpieczne Miasto"
zawartego w dniu 25 lipca 1998 r.


Uwzględniając wniosek Rady Koordynacyjnej w sprawie przystąpienia do Porozumienia nowego sygnatariusza oraz rozszerzenia składu osobowego Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto", strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W Porozumieniu zawartym w dniu 25 lipca 1998 roku w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto" pomiędzy Gminą Trzebiatów reprezentowaną przez Zarząd Miasta i Gminy, w imieniu którego działa Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów a Komisariatem Policji w Trzebiatowie reprezentowanym przez Komendanta Komisariatu Policji w Trzebiatowie, zmienionym aneksem nr 1 z dnia 24 marca 1999 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 7 marca 2003 roku, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w części dotyczącej oznaczenia stron Porozumienia po słowach "Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Gryficach" dodaje się zdanie w brzmieniu:

    "Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzebiatowie, reprezentowanym przez Andrzeja Sutułę."

  2. w § 3 ust. 1 dodaje się punkt 7:

    "7) jeden przedstawiciel Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzebiatowie."

§ 2

Pozostałe postanowienia Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto" nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządza się w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Gmina Trzebiatów

Burmistrz
Sławomir RuszkowskiKomisariat Policji
w Trzebiatowie

Komendant
podinsp. Jan KargulPlacówka Żandarmerii
Wojskowej w Trzebiatowie

Komendant
chor. szt. Dariusz SzpejenkowskiGraniczna Placówka
Kontrolna Straży Granicznej
w Kołobrzegu

Komendant
mjr Roman BiernackiKomenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Gryficach

Komendant
mł. bryg. Józef KołodyńskiZarząd Oddziału
Miejsko-Gminnego
Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych RP
w Trzebiatowie

Prezes
Andrzej Sutuła


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone