ANEKS NR 2
z dnia 7 marca 2003 r.
do Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji
programu "Bezpieczne Miasto"
zawartego w dniu 25 lipca 1998 r.


Uwzględniając wniosek Rady Koordynacyjnej w sprawie przystąpienia do Porozumienia nowego sygnatariusza oraz rozszerzenia składu osobowego Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto", strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W Porozumieniu zawartym w dniu 25 lipca 1998 r. w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto" pomiędzy Gminą Trzebiatów reprezentowaną przez Zarząd Miasta i Gminy, w imieniu którego działa Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów a Komisariatem Policji w Trzebiatowie reprezentowanym przez Komendanta Komisariatu Policji w Trzebiatowie, zmienionym aneksem nr 1 z dnia 24 marca 1999 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w części dotyczącej oznaczenia stron Porozumienia:
  1. skreśla się wyrazy "Zarząd Miasta i Gminy, w imieniu którego działa"
  2. po słowach "Straży Granicznej w Kołobrzegu" dodaje się zdanie w brzmieniu:

   "Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, reprezentowaną przez st. kpt. Józefa Kołodyńskiego - Komendanta".

 2. w § 3 ust. 1:
  1. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) czterech przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów"

  2. dodaje się punkt 6:

   "6) jeden przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach."

 3. w § 3 ust. 2 pkt. 1 wyraz "Zarządowi" zastępuje się wyrazem "Burmistrzowi".
 4. w § 4 ust. 2 wyraz "Zarząd" zastępuje się wyrazem "Burmistrza".
 5. w § 5 wyraz "kwartalnych" zastępuje się wyrazem "półrocznych".

§ 2

Pozostałe postanowienia Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto" nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządza się w dziesięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.Gmina Trzebiatów

Burmistrz
Sławomir RuszkowskiKomisariat Policji
w Trzebiatowie

Komendant
podinsp. Jan KargulPlacówka Żandarmerii
Wojskowej w Trzebiatowie

Komendant
chor. szt. Dariusz SzpejenkowskiGraniczna Placówka
Kontrolna Straży Granicznej
w Kołobrzegu

Komendant
mjr Jerzy MazurKomenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Gryficach

Komendant
st. kpt. Józef Kołodyński


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone