ANEKS NR 1
z dnia 24 marca 1999 r.
do Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji
programu "Bezpieczne Miasto"
zawartego w dniu 25 lipca 1998 r.


Uwzględniając wniosek Rady Koordynacyjnej w sprawie przystąpienia do Porozumienia nowych sygnatariuszy oraz rozszerzenia składu osobowego Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto", strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W Porozumieniu zawartym w dniu 25 lipca 1998 r. w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto" wprowadza się następujące zmiany:

  1. w części dotyczącej oznaczenia stron Porozumienia po słowach "Komendantem Policji w Trzebiatowie" dodaje się zdania w brzmieniu:

    "Placówką Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie reprezentowaną przez st. chor. szt. Edmunda Darula - Komendanta oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej - Strażnica Straży Granicznej w Kołobrzegu reprezentowanym przez kpt. Romana Biernackiego - Komendanta",

  2. w § 3 ust. 1 dodaje się dwa punkty 4 i 5:
    1. jeden przedstawiciel Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie,
    2. jeden przedstawiciel Oddział Straży Granicznej - Strażnica Straży Granicznej w Kołobrzegu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto" nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządza się w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.Gmina Trzebiatów

Burmistrz
mgr Dorota KlimowiczKomisariat Policji
w Trzebiatowie

Komendant
Nadkomisarz Jan KargulPlacówka Żandarmerii
Wojskowej w Trzebiatowie

Komendant
st. chor. szt. Edmund DarulMorski Oddział
Straży Granicznej
Strażnica Straży
Granicznej w Kołobrzegu

Komendant
kpt. Roman Biernacki


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone