Realizacja planu finansowego Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" w 2004 roku

Plan finansowy Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" na rok 2004 obejmował 12 zadań na kwotę 25 000 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

 1. Na dofinansowanie konkursów (turniejów) na tematy: wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i wiedzy pożarniczej wydatkowano kwotę 1995,32 zł (1300,32 + 695,00). Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" zostały przeprowadzone w dniu 22 marca 2004 roku w obiektach GFM Trzebiatów. W eliminacjach gminnych wzięło udział 30 uczestników: ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Trzebiatowie, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie oraz Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie. Do eliminacji powiatowych, które odbyły się 2 kwietnia 2004 roku w Gryficach, zakwalifikowały się następujące osoby:

  I gr. wiekowa (szkoły podstawowe):

  • Katarzyna Perlicka,
  • Magdalena Marciniak,
  • Kamil Kubicki.

  II gr. wiekowa (gimnazja):

  • Kornelia Użyńska,
  • Agata Malinowska,
  • Anna Bogucka.

  Katarzyna Perlicka i Anna Bogucka (opiekun Jacek Skoneczny) zostały finalistkami na szczeblu wojewódzkim konkursu. 21 kwietnia 2004 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie odbył się VI Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju wzięło udział 11 zespołów ze szkół podstawowych i 6 z gimnazjów. Najlepiej z trudnościami turnieju w kategorii szkół podstawowych poradziła sobie drużyna ze Szkoły Podstawowej z Paprotna, II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Trzebiatowa. W kategorii szkół gimnazjalnych, I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum z Trzebiatowa, II miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum z Karnic. Drużyna z Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie, w składzie: Paweł Zienowicz, Arkadiusz Szpakowski, Michał Stobiecki (opiekun Henryk Mruk), zajęła III miejsce w województwie.

 2. W styczniu została zrealizowana I część szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach zagrażających życiu. Szkolenie odbyło się w dniach 15 i 16 stycznia 2004 roku (10 godzin lekcyjnych). Celem programu szkoleniowego było przeszkolenie uczestników – uczniów szkół gimnazjalnych w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej w wybranych stanach zdrowia zagrażających życiu. Przeszkolono wszystkich uczniów II klas gimnazjalnych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie. Druga część szkolenia odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie. Przeszkolono wszystkich uczniów I klas gimnazjalnych (8 oddziałów). Szkolenie odbyło się w dniach 16, 17 i 20 grudnia 2004 roku (16 godzin lekcyjnych). Na szkolenie przeznaczono kwotę 480,00 zł. Program szkolenia obejmował opanowanie teoretycznych i praktycznych wiadomości (umiejętności) dotyczących doraźnej pomocy przedlekarskiej oraz obowiązki ratownika w stanach nagłych: rozpoznanie sytuacji, udrożnienie dróg oddechowych, wykonanie oddechu zastępczego – sztuczne oddychanie, wykonanie zewnętrznego masażu serca.
 3. Na dofinansowanie festynu pn. "Bezpieczna Woda" wydatkowano kwotę 1871,23 zł. Festyn został zorganizowany w dniu 04 lipca 2004 r. w Mrzeżynie. Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna, Zakład Gminny "Mrzeżyno" Sp. z o.o., i Urząd Miasta i Gminy Trzebiatów. Natomiast współorganizatorami były wszystkie służby mundurowe, tj: Policja Zachodniopomorska, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, J.W. 3336 Mrzeżyno, Straż Graniczna Kołobrzeg, Żandarmeria Wojskowa Trzebiatów, WOPR, OSP Trzebiatów, OSP Mrzeżyno, Nadleśnictwo Gryfice. Festyn odbył się w porcie w godzinach 10:00 – 14:00. Na festynie "Bezpieczna Woda" dokonano:
  • prezentacji sprzętu służb mundurowych,
  • informacji na temat bezpiecznego wypoczynku nad morzem
  • pokazu technik ratowniczych,
  • trenażeru strzeleckiego,
  • instrukcji i pokazu pierwszej pomocy,
  • pokazu tresury psa Straży Granicznej,
  • konkursów tematycznych z nagrodami
  • kolonijnych występów artystycznych i wielu innych atrakcji.

  Odbiorcami festynu byli mieszkańcy Mrzeżyna, dzieci przebywające tam na koloniach i wszyscy odpoczywający turyści. Przygotowano informatory (ulotki) o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

  • "Bezpieczne Wakacje 2004",
  • "Witaj Przybyszu Spragniony Morza Plaży i Słońca",
  • "Rada Koordynacyjna ds. Programu Bezpieczne Miasto Radzi".

  Celem festynu było przede wszystkim wpajanie dzieciom, młodzieży i dorosłym zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

 4. Na dzierżawę łącz telekomunikacyjnych, naprawę i konserwację punktów kamerowych wydatkowano kwotę 6978,87 zł., z tego na dzierżawę łącz 3717,80 zł, wymianę niesprawnej kamery nr 1 na sprawną wraz z jej zaprogramowaniem i ustawieniem 1378,60 zł, naprawę kamery nr 1 - 707,45 zł (wymiana uszkodzonego klosza monitoringu wizyjnego), konserwację 1000,00 zł, energię elektryczną monitoringu 175,02 zł. Miesięczny czynsz za dzierżawę łącz, zgodnie z zawartą umową (11.02.2004 r.) wynosi 324,20 zł (265,74 + VAT). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 10.02.2005 roku. Natomiast za dokonywanie przeglądów okresowych instalacji telewizji przemysłowej obejmującej:
  • 3 stanowiska kamer obrotowych w Trzebiatowie,
  • 2 stanowiska kamer stałych w Trzebiatowie,
  • 1 stanowisko nadzoru zlokalizowane w Komisariacie Policji w Trzebiatowie,
  • sieć transmisyjną ułożoną w kanalizacji teletechnicznej TP S.A. 1 kpl.,
  opłata jest zryczałtowana i wynosi 500,00 zł brutto za półrocze. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2005 r.
 5. Na wykonanie opracowania projektu usprawnienia i rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Trzebiatowa, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BR STUDIO Roberta Podlawskiego z Płotów wydatkowano kwotę 1000,00 zł. Projekt zawiera:
  • obecny stan systemu monitoringu miasta Trzebiatowa,
  • założenia lokalizacji nowych kamer,
  • parametry techniczne urządzeń potrzebnych do modernizacji systemu monitoringu wizyjnego,
  • system transmisji sygnału video oraz telemetrii: kablowy oraz radiowy,
  • oraz kosztorys.
 6. Na zakup rejestratora cyfrowego MAG 1 EDSR 100 HDD 250 GB EVERFOCUS (zmiana sposobu rejestracji obrazów video z magnetowidu na rejestrator cyfrowy zintegrowany z multiplekserem) oraz pamięć Compact Flash i 10 kaset plombowanych (nitowanych) wydatkowano kwotę 7 958,00 zł. (7 258,00 + 700,00) -inwestycja. Rejestrator cyfrowy zmieni sposób rejestracji obrazów video w systemie monitoringu wizyjnego miasta Trzebiatowa. Pozwoli zarejestrować zdarzenia ze wszystkich kamer jednocześnie w czasie rzeczywistym. Natomiast karty pamięci Compact Flash mogą służyć do przenoszenia danych zawierających zdjęcia, obrazy w celu archiwizacji lub obróbki graficznej przed wydrukiem.
 7. Na zakup elementów odblaskowych przeznaczono kwotę 1125,39 zł. Zakupiono 165 opasek sprężystych i z rzepem oraz 405 zawieszek ("serce duże", "wesoły miś", "duszek", "miś z lizakiem"). Elementy odblaskowe zostały przeznaczone dla uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Rogozinie oraz 6-cio latków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Trzebiatowie, Filii w Trzebiatowie (ul. Kilińskiego) oraz Filii w Mrzeżynie. Dostawcą elementów odblaskowych była firma EUROBLASK z Andrychowa. Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym, "dziecko w wieku do 15 lat poruszające się na drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu".
 8. Na dofinansowanie kursu na temat uzależnień dla nauczycieli wydatkowano kwotę 500,00 zł. Kurs odbył się 3 i 4 grudnia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie. Organizatorem kursu byli: Ośrodek Metodyczny Krajowego Wychowania Resocjalizującego w Koszalinie oraz ZSzOI w Mrzeżynie. Zadaniem kursu było informowanie o skutkach odurzania się i uzależnienia (zdrowotnych, prawnych, i społecznych), uczenie kierowania się własnym zdaniem w sytuacji nacisku grupowego oraz egzekwowanie ograniczenia w dostępie do tych używek. Kurs miał dać nauczycielom wiedzę na temat narkotyków (jak rozpoznać, czy uczniowie po nie sięgają, czy są wśród nich uzależnieni, w jakiej formie podjąć współpracę z policją, jeśli powstanie podejrzenie, że w szkole działa diler). Pedagodzy byli też przygotowywani do prowadzenia rozmów z uczniami i ich rodzicami.
 9. Na dofinansowanie konkursu plastycznego na temat uzależnień i bezpieczeństwa uczniów, w tym specjalnej troski wydatkowano kwotę 499,40 zł. Konkurs przeprowadzono w klasach IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach gimnazjum w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie. Tematem konkursu plastycznego było hasło "Jestem bezpieczny".
 10. Na dofinansowanie zajęć prowadzonych z dziećmi "O" w ramach realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczeństwo Przedszkolaka" w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Trzebiatowie, Filii w Trzebiatowie oraz Filii w Mrzeżynie przeznaczono kwotę 500,30 zł. Celem programu było, przez pokolorowanie i omówienie 20 obrazków, pomóc dzieciom zrozumieć niektóre sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu. Była to wczesnoszkolna pomoc dydaktyczna dla 6-cio latków promująca bezpieczne zachowanie dziecka w domu, na podwórku, na ulicy, nad wodą, w lesie i innych niebezpiecznych miejscach.
 11. Inne wydatki zamykają się kwotą wynoszącą 818,00 zł (grawertony 488,00 zł – pożegnanie p. p. Jana Maksymiszyna, Romana Biernackiego i Sławomira Czajkowskiego), kasety video (przekazano do punktu obserwacyjnego zlokalizowanego w Komisariacie Policji w Trzebiatowie) 330,00 zł.

Realizacja planu finansowego Rady Koordynacyjnej ds. Programu "Bezpieczne Miasto" za 2004 rok przedstawia się następująco:

Plan – 25000 zł – wykonanie 23726,51 zł – 94,91 %

w tym:

 • wydatki bieżące plan 17000 zł wykonanie 15768,51 zł – 92,75 %
 • inwestycje plan 8000 zł wykonanie 7958,00 zł – 99,48 %

do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone