Informacja o działalności Rady Koordynacyjnej na rzecz ładu i porządku publicznego w ramach programu "Bezpieczne Miasto Trzebiatów"

Utrzymujące się w połowie lat dziewięćdziesiątych na wysokim poziomie zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia, życia i mienia obywateli oraz występowania negatywnych zjawisk społecznych godzących w ład i porządek publiczny na terenie Gminy Trzebiatów skłoniły dwie strony: Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów i Komendanta Komisariatu Policji w Trzebiatowie do zawarcia Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto".

Celem Porozumienia było zapewnienie Gminie Trzebiatów, jej mieszkańcom oraz wszystkim korzystającym z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należytego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Strony Porozumienia zobowiązały się do:

 • powołania Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto",
 • opiniowania decyzji i uchwał dotyczących programu "Bezpieczne Miasto",
 • konsultowania działań podejmowanych dla zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Trzebiatów,
 • wymiany doświadczeń,
 • oraz koordynowania i wspierania wzajemnych działań.

Zgodnie z zapisanym w dniu 25 lipca 1998 roku Porozumieniem pomiędzy Gminą Trzebiatów a Komisariatem Policji w Trzebiatowie, powołano Radę Koordynacyjną ds. programu "Bezpieczne Miasto". W jej skład weszło po trzech przedstawicieli gminy i policji. W dniu 24 marca 1999 roku podpisany został aneks do Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto". Aneks wprowadził dwie zmiany. Pierwsza zmiana dotyczyła rozszerzenia stron do czterech sygnatariuszy. Natomiast druga zmiana dotyczyła powiększenia składu osobowego Rady Koordynacyjnej z sześciu do ośmiu osób, po jednym przedstawicielu nowych stron, tj. Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie i Morskiego Oddziału Straży Granicznej - Strażnica Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Zadaniem Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" jest:

 • opracowanie projektu programu "Bezpieczne Miasto",
 • koordynacja działań związanych z realizacją programu,
 • aktywizowanie obywateli i instytucji do współdziałania na rzecz bezpieczeństwa.

Pierwszy Gminny program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego pn. "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" na okres 1999 - 2002 został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebiatowie w dniu 27 kwietnia 1999 roku. Program został opracowany przy wszechstronnej pomocy funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz pracowników Biura ds. programu "Bezpieczne Miasto Szczecin". Duże zasługi w tym zakresie należy przypisać podinsp. Waldemarowi Palejko, funkcjonariuszowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Program - obejmując całokształt życia publicznego - zmierzał do prowadzenia działań w celu ograniczenia i wyeliminowania negatywnych zjawisk funkcjonowania Gminy Trzebiatów. Naczelną ideą programu "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" jest partnerskie współdziałanie. Jest to wspólna praca mieszkańców, Policji, Żandarmerii, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i innych organizacji miejskich i gminnych. To nowy duch zaufania i współpracy, nowa wiara, że możemy zwalczyć przestępczość. Bezpieczeństwo jest wspólną sprawą nas wszystkich. Nawet najofiarniejsza praca Policji nie wystarczy, aby utrzymać porządek na terenie miasta i gminy. Tylko połączenie wszystkich sił stworzy szansę poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego. Nikt nie wygra w pojedynkę.

W dniu 7 marca 2003 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzebiatowie podpisany został aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto". Podpisy złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów, Komendant Komisariatu Policji w Trzebiatowie, Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie, Komendant Granicznej Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach. Aneks wprowadził kilka zmian. Pierwsza zmiana dotyczyła rozszerzenia stron do pięciu sygnatariuszy. Druga zmiana dotyczyła powiększenia składu osobowego Rady Koordynacyjnej z ośmiu do dziesięciu osób, o przedstawiciela nowej strony, tj. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w osobie Arkadiusza Baniaka i o przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów, którym został Przemysław Mordalski - Komendant Straży Miejskiej w Trzebiatowie. Kolejne zmiany dotyczyły spraw formalnych. Pozostałe postanowienia Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto" nie uległy zmianie. Kolejne zmiany wprowadzono aneksem nr 3 z dnia 5 maja 2004 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 29 października 2004 r. Aneks nr 3 rozszerzył strony Porozumienia do sześciu sygnatariuszy oraz skład Rady Koordynacyjnej do 11 osób. Przedstawicielem Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" został Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzebiatowie Andrzej Sutuła. Ostatni aneks dotyczył reorganizacji jednostek straży granicznej tj. utworzenia Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej i likwidacji Straży Granicznej w Rewalu oraz zgłoszenia akcesu przystąpienia do Porozumienia nowo powstałej placówki. Placówka Straży Granicznej w Rewalu zastąpiła placówkę w Kołobrzegu, która działała w programie "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" od 24 marca 1999 roku do 29 października 2004 roku.

W latach 1999 - 2006 policjanci z KP Trzebiatów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej wystawili służby patrolowe oraz przeprowadzali w Trzebiatowie, w Mrzeżynie oraz innych miejscowościach, wspólne 1-2 dniowe akcje prewencyjne, których zadaniem było zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom poprzez obecność funkcjonariuszy na ulicach, poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy, a także osób wypoczywających nad morzem. Efektem tych działań było m.in. ujawnienie nietrzeźwych kierowców, zatrzymanie kłusowników troci, zabezpieczenie pojazdów. Funkcjonariusze tych służb oraz Straży Pożarnej zabezpieczyli także wszystkie, organizowane na terenie miasta i gminy Trzebiatów, imprezy o charakterze masowym, m.in. Trzebiatowskie 10, Festyn Trzeźwości, Dni Trzebiatowa, mecze piłki nożnej, wyścigi kolarskie, dożynki i inne imprezy rekreacyjne.

Wszyscy sygnatariusze mają swoich przedstawicieli w Radzie Koordynacyjnej "Bezpieczne Miasto Trzebiatów".

Rada Koordynacyjna prowadzi wiele przedsięwzięć mających na celu zminimalizowanie zagrożenia przemocą, narkomania i alkoholizmem. Szczególnym obiektem zainteresowań jest szkoła, gdzie coraz częściej dochodzi do aktów przemocy, pojawiają się handlarze narkotyków, złodzieje itp.

Realizacja programu "Bezpieczne Miasto" stanowi jeden z istotnych elementów realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkół i placówek oświatowych.

Podstawowym zadaniem Rady Koordynacyjnej jest coroczne opracowanie projektu planu finansowo-rzeczowego. Finansowanie programu "Bezpieczne Miasto" odbywa się ze środków uchwalonych na ten cel przez Radę Miejską w Trzebiatowie w budżecie gminy.

Środki finansowe, w latach 1999 - 2006, przeznaczone na program "Bezpieczne Miasto" objęły ponad 100 zadań na kwotę przekraczającą 300000 zł, w tym zadania inwestycyjne w wysokości 187000 zł w całości przeznaczone na instalowanie monitoringu i centrum nadzoru.

Do największych osiągnięć programu "Bezpieczne Miasto" należy zaliczyć monitoring w mieście. W grudniu 2006 roku został zakończony kolejny etap budowy (rozbudowy) systemu monitoringu wizyjnego w mieście Trzebiatów. Obecnie w systemie monitoringu wizyjnego miasta Trzebiatowa pracują trzy kamery obrotowe zintegrowane oraz dwie kamery stałe. Monitorowanie oparte jest na systemie telewizji użytkowej. Praca ruchomych i stałych kamer daje możliwość obserwacji najważniejszych, ze względu na stan bezpieczeństwa i występowania zagrożenia środowiska naturalnego, miejsc w mieście. Założenie monitoringu w Trzebiatowie przyniosło wymierne korzyści w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w centrum miasta. Inicjatywa wprowadzenia monitoringu w Trzebiatowie jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców. Przykład Trzebiatowa odbił się szerokim echem w województwie zachodniopomorskim i stał się przykładem do naśladowania.

Do innych ważniejszych zadań wykonanych w ramach programu "Bezpieczne Miasto" należy zaliczyć:

 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
 • dofinansowanie inicjatyw lokalnych w tworzeniu wiejskich i miejskich urządzeń infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży (boiska do piłki nożnej, boiska bo mini koszykówki, stoły do tenisa),
 • dofinansowanie budowy boisk sportowych w szkołach,
 • dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie,
 • dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, szczególnie dla dzieci i młodzieży,
 • realizację policyjnego programu edukacyjnego "Bezpieczne Dziecko",
 • zakup światełek odblaskowych (tzw. refleksów) dla dzieci,
 • monitoring wewnętrzny (dwie kamery) w Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie,
 • sfinansowanie przygotowania sztuki (spektaklu) o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • coroczne dofinansowanie turniejów wiedzy na tematy: wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i wiedzy pożarniczej,
 • dofinansowanie szkoleń rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy,
 • realizację programu pt. "Jestem Wychowawcą",
 • dofinansowanie festynu pn. "Bezpieczne Woda" w Mrzeżynie,
 • sfinansowanie szkoleń w zakresie pomocy przedmedycznej uczniów gimnazjów i służb mundurowych,
 • dofinansowanie konkursów plastycznych na temat uzależnień i bezpieczeństwa uczniów specjalnej troski,
 • zamontowanie tablic informacyjnych z napisem "Miasto Monitorowane",
 • zorganizowanie akcji znakowania rowerów i innego wartościowego sprzętu,
 • umieszczenie w wybranych miejscach miasta i gminy oraz w szkołach "niebieskich skrzynek",
 • przygotowanie informatorów (ulotek) o tematyce bezpieczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży,
 • utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie.

Praca 11 osobowej Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" koncentruje się głównie na podejmowaniu inicjatyw oraz wsparciu wszelkich działań społecznych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa. Dzisiaj, po 8-letniej działalności Rada Koordynacyjna dysponuje dość dużym źródłem materiałów, które pozwalają jej podejmować coraz lepsze inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie ładu i porządku oraz bezpieczeństwa.

Rada Koordynacyjna, na bazie tych doświadczeń opracowała założenia do nowego programu profilaktycznego na lata 2003 - 2006. Drugi Gminny program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego pn. "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" na okres 2003 - 2006 został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebiatowie w dniu 29 maja 2003 roku.

Plan finansowy Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" w okresie 2003 - 2006 obejmował 52 zadania na kwotę 171644,13 zł, w tym na zadania inwestycyjne 97915,24 zł. (rejestrator cyfrowy, kamery nr 6 i 7). Wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

 • dzierżawa łącz telekomunikacyjnych i światłowodu oraz naprawa, konserwacja, energia 26765,15 zł,
 • dofinansowanie festynów pn. "Bezpieczna Woda" 7821,23 zł,
 • dofinansowanie konkursów (turniejów) na tematy: wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i wiedzy pożarniczej 7183,57 zł,
 • dofinansowanie inicjatyw lokalnych w tworzeniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży 6860,65 zł,
 • wykonanie tablic informacyjnych z napisem "Miasto Monitorowane" 3873,50 zł,
 • imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 3539,33 zł,
 • zakup elementów odblaskowych 3135,51 zł,
 • dofinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej 2230,00 zł,
 • zakup materiałów dydaktycznych w zakresie bezpieczeństwa 2229,00 zł,
 • zakup "niebieskich skrzynek" 1799,74 zł,
 • dofinansowanie konkursów plastycznych na temat uzależnień i bezpieczeństwa 1448,90 zł,
 • utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie 1002,25 zł,
 • opracowanie projektu usprawnienia i rozbudowy monitoringu wizyjnego 1000,00 zł,
 • dofinansowanie zajęć prowadzonych z dziećmi w ramach policyjnego programu edukacyjnego "Bezpieczne Dziecko" 847,30 zł,
 • znakowanie rowerów i innego cennego sprzętu 728,35 zł,
 • dofinansowanie konkursu na temat uzależnień 500,00 zł,
 • inne wydatki 2763,96 zł.

Chcąc podnieść efektywność naszych działań Rada Koordynacyjna zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów z propozycją nawiązania współpracy z Fundacją "Razem Bezpieczniej" w Szczecinie. Dnia 26 lutego 2003 roku, w Ratuszu, doszło do spotkania Burmistrza z Zarządem Fundacji "Razem Bezpieczniej". Na spotkaniu omówiono sprawy związane z działalnością Fundacji i zakresem współpracy, oraz zasady nadawania Certyfikaty Bezpieczeństwa, tj.: dokumentu potwierdzającego wysoki poziom bezpieczeństwa osób i mienia korzystających z usług, świadczonych w obiekcie, którego certyfikat dotyczy. Gmina Trzebiatów uczestniczyła w dwóch akcjach przeprowadzonych przez Fundację "Razem Bezpieczniej", tj.:

 • w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień dla pedagogów,
 • oraz Kampanii "Dziecko widoczne-Dziecko bezpieczne".

Certyfikat Bezpieczeństwa, w naszej gminie, otrzymał Ośrodek Wczasowo-Szkoleniowy "Płomyk" PGNiG S.A., Oddział Geovita, przy ul. Pocztowej w Mrzeżynie.

Powstanie 11-osobowej Rady Koordynacyjnej, po podpisaniu aneksu nr 3 do Porozumienia, pozwoliło zintegrować wszystkie działania na rzecz programu oraz wypracować formę ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami, ukierunkowane na osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Jak wiele zależy od nas samych i jak wiele jesteśmy w stanie zmienić. O tym muszą wiedzieć i pamiętać wszyscy biorący udział na rzecz bezpieczeństwa.


Gminny Koordynator ds. Sportu i Bezpieczeństwa
mgr Władysław Michalski


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone