Informacja o działalności Rady Koordynacyjnej na rzecz ładu i porządku publicznego w ramach programu "Bezpieczne Miasto"

Utrzymujące się w połowie lat dziewięćdziesiątych na wysokim poziomie zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia, życia i mienia obywateli oraz występowania negatywnych zjawisk społecznych godzących w ład i porządek publiczny na terenie Gminy Trzebiatów skłoniły dwie strony: Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów i Komendanta Komisariatu Policji w Trzebiatowie do zawarcia Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto".

Celem Porozumienia było zapewnienie Gminie Trzebiatów, jej mieszkańcom oraz wszystkim korzystającym z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należytego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Strony Porozumienia zobowiązały się do:

 • powołania Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto",
 • opiniowania decyzji i uchwał dotyczących programu "Bezpieczne Miasto",
 • konsultowania działań podejmowanych dla zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Trzebiatów,
 • wymiany doświadczeń,
 • oraz koordynowania i wspierania wzajemnych działań.

Zgodnie z zapisanym w dniu 25 lipca 1998 roku Porozumieniem pomiędzy Gminą Trzebiatów a Komisariatem Policji w Trzebiatowie, powołano Radę Koordynacyjną ds. programu "Bezpieczne Miasto". W jej skład weszło po trzech przedstawicieli gminy i policji. W dniu 24 marca 1999 roku podpisany został aneks do Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto". Aneks wprowadził dwie zmiany. Pierwsza zmiana dotyczyła rozszerzenia stron do czterech sygnatariuszy. Natomiast druga zmiana dotyczyła powiększenia składu osobowego Rady Koordynacyjnej z sześciu do ośmiu osób, po jednym przedstawicielu nowych stron, tj. Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie i Morskiego Oddziału Straży Granicznej - Strażnica Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Zadaniem Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" jest:

 • opracowanie projektu programu "Bezpieczne Miasto",
 • koordynacja działań związanych z realizacją programu,
 • aktywizowanie obywateli i instytucji do współdziałania na rzecz bezpieczeństwa.

Pierwszy Gminny program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego pn. "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" na okres 1999 - 2000 został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebiatowie w dniu 27 kwietnia 1999 roku. Program został opracowany przy wszechstronnej pomocy funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz pracowników Biura ds. programu "Bezpieczne Miasto Szczecin". Duże zasługi w tym zakresie należy przypisać podinsp. Waldemarowi Palejko, funkcjonariuszowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Program - obejmując całokształt życia publicznego - zmierzał do prowadzenia działań w celu ograniczenia i wyeliminowania negatywnych zjawisk funkcjonowania Gminy Trzebiatów. Naczelną ideą programu "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" jest partnerskie współdziałanie. Jest to wspólna praca mieszkańców, Policji, Żandarmerii, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i innych organizacji miejskich i gminnych. To nowy duch zaufania i współpracy, nowa wiara, że możemy zwalczyć przestępczość. Bezpieczeństwo jest wspólną sprawą nas wszystkich. Nawet najofiarniejsza praca Policji nie wystarczy, aby utrzymać porządek na terenie miasta i gminy. Tylko połączenie wszystkich sił stworzy szansę poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego. Nikt nie wygra w pojedynkę.

W dniu 7 marca 2003 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzebiatowie podpisany został aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto". Podpisy złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów, Komendant Komisariatu Policji w Trzebiatowie, Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie, Komendant Granicznej Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach. Aneks wprowadził kilka zmian. Pierwsza zmiana dotyczyła rozszerzenia stron do pięciu sygnatariuszy. Druga zmiana dotyczyła powiększenia składu osobowego Rady Koordynacyjnej z ośmiu do dziesięciu osób, o przedstawiciela nowej strony, tj. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w osobie Arkadiusza Baniaka i o przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów, którym został Przemysław Mordalski - Komendant Straży Miejskiej w Trzebiatowie. Kolejne zmiany dotyczyły spraw formalnych. Pozostałe postanowienia Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto" nie uległy zmianie.

W latach 1999 - 2004 policjanci z KP Trzebiatów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej wystawili służby patrolowe oraz przeprowadzali w Trzebiatowie, w Mrzeżynie oraz innych miejscowościach, wspólne 1-2 dniowe akcje prewencyjne, których zadaniem było zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom poprzez obecność funkcjonariuszy na ulicach, poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy, a także osób wypoczywających nad morzem. Efektem tych działań było m.in. ujawnienie nietrzeźwych kierowców, zatrzymanie kłusowników troci, zabezpieczenie pojazdów. Funkcjonariusze tych służb oraz Straży Pożarnej zabezpieczyli także wszystkie, organizowane na terenie miasta i gminy Trzebiatów, imprezy o charakterze masowym, m.in. Trzebiatowskie 10, Festyn Trzeźwości, Dni Trzebiatowa, mecze piłki nożnej, wyścigi kolarskie, dożynki i inne imprezy rekreacyjne.

Wszyscy sygnatariusze mają swoich przedstawicieli w Radzie Koordynacyjnej "Bezpieczne Miasto Trzebiatów".

Rada Koordynacyjna prowadzi wiele przedsięwzięć mających na celu zminimalizowanie zagrożenia przemocą, narkomania i alkoholizmem. Szczególnym obiektem zainteresowań jest szkoła, gdzie coraz częściej dochodzi do aktów przemocy, pojawiają się handlarze narkotyków, złodzieje itp.

Realizacja programu "Bezpieczne Miasto" stanowi jeden z istotnych elementów realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkół i placówek oświatowych.

Podstawowym zadaniem Rady Koordynacyjnej jest coroczne opracowanie projektu planu finansowo-rzeczowego. Finansowanie programu "Bezpieczne Miasto" odbywa się ze środków uchwalonych na ten cel przez Radę Miejską w Trzebiatowie w budżecie gminy.

Środki finansowe, w latach 1999 - 2004, przeznaczone na program "Bezpieczne Miasto" objęły ponad 70 zadań na kwotę przekraczającą 200000 zł, w tym zadania inwestycyjne w wysokości 97000 zł w całości przeznaczone na instalowanie monitoringu.

Do największych osiągnięć programu "Bezpieczne Miasto" należy zaliczyć monitoring w mieście. 29 sierpnia 2002 roku została zakończona realizacja trzeciego etapu budowy systemu monitoringu wizyjnego w mieście Trzebiatów. Obecnie w systemie monitoringu wizyjnego miasta Trzebiatowa pracują trzy kamery obrotowe zintegrowane oraz dwie kamery stałe. Monitorowanie oparte jest na systemie telewizji użytkowej. Praca ruchomych i stałych kamer daje możliwość obserwacji najważniejszych, ze względu na stan bezpieczeństwa i występowania zagrożenia środowiska naturalnego, miejsc w mieście. Założenie monitoringu w Trzebiatowie przyniosło wymierne korzyści w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w centrum miasta. Inicjatywa wprowadzenia monitoringu w Trzebiatowie jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców. Przykład Trzebiatowa odbił się szerokim echem w województwie zachodniopomorskim i stał się przykładem do naśladowania.

Do innych ważniejszych zadań wykonanych w ramach programu "Bezpieczne Miasto" należy zaliczyć:

 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
 • dofinansowanie inicjatyw lokalnych w tworzeniu wiejskich i miejskich urządzeń infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży (boiska do piłki nożnej, boiska bo mini koszykówki, stoły do tenisa),
 • dofinansowanie budowy boisk sportowych w szkołach,
 • dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie,
 • dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, szczególnie dla dzieci i młodzieży,
 • realizację policyjnego programu edukacyjnego "Bezpieczne Dziecko",
 • zakup światełek odblaskowych (tzw. refleksów) dla dzieci,
 • monitoring wewnętrzny (dwie kamery) w Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie,
 • sfinansowanie przygotowania sztuki (spektaklu) o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • coroczne dofinansowanie turniejów wiedzy na tematy: wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i wiedzy pożarniczej,
 • dofinansowanie szkoleń rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy,
 • realizację programu pt. "Jestem Wychowawcą",
 • dofinansowanie festynu pn. "Bezpieczne Woda" w Mrzeżynie,
 • sfinansowanie szkoleń w zakresie pomocy przedmedycznej.

Praca Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" koncentruje się głównie na podejmowaniu inicjatyw oraz wsparciu wszelkich działań społecznych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa. Dzisiaj, po 6-letniej działalności Rada Koordynacyjna dysponuje dość dużym źródłem materiałów, które pozwalają jej podejmować coraz lepsze inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie ładu i porządku oraz bezpieczeństwa.

Rada Koordynacyjna, na bazie tych doświadczeń opracowała założenia do nowego programu profilaktycznego na lata 2003 - 2006. Drugi Gminny program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego pn. "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" na okres 2003 - 2006 został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebiatowie w dniu 29 maja 2003 roku.


Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
Władysław Michalski


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone