ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WS. ŚNIEGU I LODU

2010-01-14


Poniżej przekazujemy Państwu Rozporządzenie porządkowe Nr  1/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalęgającego na dachach obiektów budowlanych.


Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, póz. 206), zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z wystąpieniem stanu potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, spowodowanego zaleganiem na dachach śniegu i lodu, zobowiązuje się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności hal i obiektów sportowych, handlowych, widowiskowych oraz budynków użyteczności publicznej, do usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na dachach tych obiektów.
§ 2. 1. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w § 1, nie usuwa śniegu i lodu zalegającego na dachach, podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania o sprawach o wykroczenia.
§ 2, Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia porządkowego powierza się Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
§ 3. Rozporządzenie porządkowe wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

Wojewoda Zachodniopomorski
Marcin Zydorowicz
 

 

 

 

do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone