ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE W SEZONIE GRZEWCZYM

2007-10-18

Drodzy Państwo, musimy pamiętać, że okres jesienno – zimowy to także sezon pożarów, pożarów związanych z ogrzewaniem mieszkań w niewłaściwy sposób. Pożarów powstałych na skutek wad i nieprawidłowości, bądź nieostrożności podczas eksploatacji urządzeń grzewczych, instalacji zasilających te urządzenia oraz przewodów kominowych. Pożary te powodują niejednokrotnie znaczne straty materialne, jak również zagrożenie dla życia i zdrowia domowników. Występowanie niskich temperatur powoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez użytkowanie dodatkowych urządzeń grzewczych elektrycznych, co w konsekwencji może doprowadzić do przeciążenia instalacji elektrycznych i niebezpieczeństwa powstania pożaru. Wiele osób niefrasobliwie podchodzi do prostych urządzeń grzewczych, tzw. "słoneczek", zostawiając je włączone np. na noc lub w miejscu, gdzie mogą się łatwo przewrócić. W starszych domach zdarzają się przypadki rozszczelnienia przewodów kominowych. Dostęp do przewodów kominowych często utrudniają zagracone strychy. Im więcej rzeczy, im więcej nagromadzonych na nim materiałów palnych, tym pożar lepiej się rozwija. Pożary na poddaszach z reguły powstają nocą i zostają zauważone zbyt późno, co powoduje ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, jak również stanowi zmniejszenie szans na szybkie opanowanie pożaru.

Jedną z głównych przyczyn powstawania tych pożarów jest brak wiedzy, bądź lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

W związku z powyższym przypominamy ponownie podstawowe obowiązki w za¬kresie dbałości o stan techniczny instalacji grzewczych, ciążące na właścicielach, zarządcach, użytkownikach obiektów:

 1. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego:
  1. od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy do roku,
  2. od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym – co najmniej dwa razy do roku,
  3. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu.

  Z obiektów tych należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 2. Poddawanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności m. in. instalacji gazowych i przewodów kominowych (minimum raz w roku), instalacji elektrycznej i odgromowej (minimum raz na pięć lat), przy czym takie kontrole mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające do tego potwierdzone kwalifikacje zawodowe i upoważnienia.

Oto kilka dodatkowych uwag godnych zapamiętania:

 1. korzystanie z dodatkowych urządzeń grzewczych elektrycznych powinno odbywać się z instalacji do tego przystosowanych
 2. zabrania się ustawiania urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta
 3. użytkowanie pokojowych piecyków ogrzewanych na gaz propan-butan powinno się odbywać zgodnie z instrukcją użytkowania przygotowaną przez producenta tych urządzeń, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczenia, właściwego podłączenia butli przewodem elastycznym, który to po upływie czasookresu użytkowania (data graniczna użytkowania wypisana na przewodzie) powinien zostać wymieniony na nowy
 4. pragniemy również przypomnieć, iż wszelkie materiały palne powinny znajdować się w odległości powyżej 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne nagrzewają się do temperatury przekraczającej 100°C.

PAMIĘTAJMY O TYM – DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA!!!


Więcej informacji i porad na stronie internetowej OSP Trzebiatów


Prezes OSP Trzebiatów
Arkadiusz Baniak


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone