Sprawozdanie Komisariatu Policji w Trzebiatowie za rok 2006

2007-01-22
Lp. Wyszczególnienie Rok 2005 Rok 2006 Dynamika
1. Postępowania wszczęte: ogółem 494 508 102,8
w tym: kradzież z włamaniem 101 64 63,4
kradzież 105 63 60,0
kradzież i usiłowanie kradzieży samochodu 10 9 90,0
nietrzeźwy kierowca i rowerzysta 102 179 175,5
posiadanie narkotyków 14 17 130,8
2. Ilość przestępstw stwierdzonych ogółem 512 599 117,0
kryminalnych 362 351 96,9
3. Wykrywalność przestępstw ogółem 61,3 84,3 23,0
kryminalnych 45,9 73,3 27,4
4. Ustalono sprawców przestępstw ogółem 283 375 132,5
w tym nieletnich 18 28 138,9
5. Postępowania o wykroczenie 220 253 115,0
6. Mandaty ilość 1165 1302 111,8
kwota w tys. zł. 112,3 137,3 122,3
7. Zatrzymane prawa jazdy 43 71 165,1
dowody rejestracyjne 157 207 131,8
osoby 93 145 155,9
8. Interwencje 1396 988 70,8
9. Zatrzymani sprawcy na gorącym uczynku 35 38 108,6

Komisariat Policji w Trzebiatowie w 2006 roku zarejestrował ogółem 508 postępowań przygotowawczych tj. o 14 więcej jak w roku 2005.

Zakończono prowadzenie 467 spraw, w których stwierdzono popełnienie 599 przestępstw, w tym 351 kryminalnych. W roku poprzednim ilości te wynosiły odpowiednio – zakończono 494 sprawy, stwierdzono ogółem 512 przestępstw, w tym 362 kryminalne, co oznacza, że w 2006 r. ilość stwierdzonych przestępstw wzrosła o 17,0 %, a przestępstw kryminalnych zmniejszyła się o 3,1 %, przy czym na podkreślenie zasługuje fakt, że zdecydowanie ograniczono ilość kradzieży i kradzieży z włamaniem – w tych kategoriach odnotowano spadek aż o 37,0 %. W minionym roku utrzymano także tendencję spadkową w kradzieży i usiłowaniu kradzieży samochodów – odnotowano 9 takich przypadków, gdy rok wcześniej - 10, a w 2004 r. aż 22.

W roku 2006 r. policjanci z KP Trzebiatów zatrzymali 179 nietrzeźwych kierujących – o 75,5 % więcej jak w roku 2005.

W minionym okresie na terenie gminy Trzebiatów dokonano 1 zabójstwa oraz 1 zgwałcenia. Sprawcy obu tych czynów zostali ustaleni.

Wszczęto 4 postępowania o rozboje oraz 9 o pobicie lub uszkodzenie ciała. Sprawy te zakończono uzyskując 100,0 % wykrywalność, przy czym należy zaznaczyć, że odniesione przez poszkodowanych obrażenia nie zagrażały w żadnym przypadku ich życiu lub zdrowiu.

Wzrosła z 14 do 17 ilość ujawnionych przypadków posiadania narkotyków.

Ustalono łącznie 375 sprawców przestępstw - 350 dorosłych i 25 nieletnich.

W stosunku do 15 podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego.

Wykonując zadania prewencyjne policjanci z KP Trzebiatów w 2006 r. przeprowadzili 253 postępowania o wykroczenie. Rok wcześniej zarejestrowano 220 takich spraw.

Grzywną w postaci mandatu karnego ukarano w 2006 r. 1302 osoby, na kwotę 137,3 tys. zł. W roku 2005 mandatów było 1165 na kwotę 112,3 tys. zł. Prawie połowę z tej liczby stanowiły tzw. mandaty porządkowe w tym przede wszystkim za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Zatrzymano 71 praw jazdy i 207 dowodów rejestracyjnych (w roku 2005 wielkości te to odpowiednio 43 i 157).

Ogółem zatrzymano 145 osób w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych KPP w Gryficach i KPP Kołobrzeg – sprawców przestępstw, osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności lub ukrywających się oraz sprawców awantur domowych i zakłócenia spokoju społecznego.

Na gorącym uczynku dokonywania przestępstwa policjanci z KP Trzebiatów zatrzymali w 2006 r. 38 sprawców przestępstw kryminalnych.

Odnotowano spadek interwencji z 1396 w roku 2005 do 988 w roku 2006.

W roku 2006 nie odnotowano na terenie miasta i gminy Trzebiatów żadnego poważniejszego przypadku zakłócenia ładu i porządku społecznego. Nie było zdarzeń bulwersujących opinię społeczną. Wszystkie organizowane imprezy o charakterze masowym przebiegały bez incydentów i nie wymagały wzmożonych działań służb mundurowych.


Komisariat Policji w Trzebiatowie


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone