Aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji programu "Bezpieczne Miasto"

2003-03-07

W dniu 7 marca 2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzebiatowie podpisany został aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji Programu "Bezpieczne Miasto".

Podpisy złożyli:

  • mgr Sławomir Ruszkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów,
  • podinsp. Jan Kargul - Komendant Komisariatu Policji w Trzebiatowie,
  • chor. szt. Dariusz Szpejenkowski - Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie,
  • mjr Jerzy Mazur - Komendant Granicznej Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu,
  • st. kpt. Józef Kołodyński - komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.

Aneks wprowadził kilka zmian. Pierwsza zmiana dotyczyła rozszerzenia stron do pięciu sygnatariuszy. Druga zmiana dotyczyła powiększenia składu osobowego Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" z ośmiu do dziesięciu osób, o przedstawiciela nowej strony, tj. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w osobie Arkadiusza Baniaka i o przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów. którym został Przemysław Mordalski - Komendant Straży Miejskiej w Trzebiatowie.

Kolejne zmiany dotyczyły spraw formalnych. Pozostałe postanowienia Porozumienia w sprawie opracowania i realizacji Programu "Bezpieczne Miasto" nie ulegają zmianie.

Celem porozumienia jest zapewnienie gminie Trzebiatów, jej mieszkańcom oraz wszystkim korzystającym z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należytego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dążąc do realizacji celów, strony Porozumienia zobowiązały się do:

  • rozszerzenia Rady Koordynacyjnej ds. Programu "Bezpieczne Miasto",
  • opiniowania decyzji i uchwał dotyczących nowego Programu "Bezpieczne Miasto",
  • konsultowania działań podejmowanych dla zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Trzebiatów,
  • koordynowania i wspierania wzajemnych działań,
  • wymiany doświadczeń.

Rozszerzenie stron do pięciu sygnatariuszy Porozumienia oraz powstanie 10 - osobowej Rady Koordynacyjnej, po podpisaniu aneksu nr 2 do Porozumienia, pozwoli zintegrować wszystkie działania na rzecz programu oraz wypracować formy ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami, ukierunkowanej na osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Jak wiele zależy od nas samych i jak wiele jesteśmy w stanie zmienić. O tym muszą wiedzieć i pamiętać wszyscy biorący udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.


Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
Władysław Michalski


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone