Gminny program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trzebiatowie jest całościowym planem przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania łamaniu prawa i zjawiskom z tym związanym. Jest powszechnym, otwartym i kompleksowym planem współdziałania wszystkich organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Program - obejmując całokształt życia publicznego - zmierza do prowadzenia działań w celu ograniczenia i wyeliminowania negatywnych zjawisk funkcjonowania Gminy Trzebiatów.

Naczelną ideą programu Bezpieczne Miasto Trzebiatów jest partnerskie współdziałanie Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej i administracji samorządowej z Policją. Jest to wspólna praca mieszkańców, Policji i innych organizacji miejskich i gminnych. To nowy duch zaufania i współpracy, nowa wiara, że razem możemy zwalczać przestępczość i poprawiać stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Bezpieczeństwo w Gminie Trzebiatów jest wspólną sprawą nas wszystkich. Nawet najofiarniejsza praca Policji nie wystarczy, aby utrzymać porządek na terenie miasta i gminy. Tylko połączenie wszystkich sił stworzy szansę poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nikt nie wygra w pojedynkę.

Złożoność i rozległość problematyki bezpieczeństwa publicznego w Gminie Trzebiatów, wynikająca m.in. z nadgranicznego (nadmorskiego) położenia gminy, jej funkcji turystycznych, a także znacznej koncentracji działań przestępczych, szczególnie w okresie letnim, prowadzi do podziału programu według zadań tematycznych (cząstkowych).

Opracowanie i realizacja programu Bezpieczne Miasto jest zaplanowana w oparciu o specyfikę Gminy Trzebiatów oraz rozłożona na 4-letni okres. Jest to proces długofalowy, w którym należy przyjąć czas na pokonanie barier społecznych.


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!  
Wszelkie prawa zastrzeżone